Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bakke IF

Årsmøtet avholdes mandag 18.02.18 klokken19:00 i møterom «Hassel», Skotselv Kulturhus

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
 3. Velge dirigent, referent, samt to til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100 og treningsavgift
 7. Vedta idrettslagets budsjett.
 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder og nestleder
 11. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 12. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
 13. Kontrollkomité/revisorer
 14. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, som f eks årsmøte til Idrettsrådet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 15. Valgkomité
 16. Behandle og vedta revidert Lovnorm.

 

Med vennlig hilsen
styret i Bakke IF